fbpx

REGULAMIN SPRZEDAŻY

  • Poniżej znajdziesz regulamin kursu Zmniejsz lęk przed pierwszym porodem w 14 dni , w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

   Sklep należy do  www.dobryporod.com prowadzonej przez Paulinę Kołtan-Janowską.

   W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail paulina@dobryporod.com

   § 1

   Definicje

   Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

   • Kurs – kurs online Zmniejsz lęk przed pierwszym porodem  w 14 dni  którego twórcą jest Sprzedający,
   • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
   • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
   • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kurs.dobryporod.com/regulamin-sprzedazy 
   • Sprzedawca – Dobry Poród,  Paulina Kołtan-Janowska

   § 2

   Postanowienia wstępne

   1. Za pośrednictwem platformy Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem platformy Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
   2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
   3. Do korzystania ze platformy, w tym w szczególności do dokonania zakupu na platformie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
    • dostęp do Internetu,
    • przeglądarka internetowa,
    • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
   4. Kupujący nie może dokonać zakupu poprzez platformę anonimowo ani pod pseudonimem.
   5. podczas korzystania z platformy zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na platformie.
   6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

   § 3

   Usługi świadczone drogą elektroniczną

   1. Za pośrednictwem platformy Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
   2. Podstawową usługą świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę drogą elektroniczną jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta 
   3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem platformy.
   4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z kursu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
   5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu platformy.
   6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem platformy, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail paulina@dobryporod.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem platformy. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

   § 4

   Składanie zamówienia

   1. Kupujący może złożyć zamówienie wypełniając formularz zamówienia .
   2. W celu złożenia zamówienia Kupujący jest zobowiązany podjąć następujące kroki:
    • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
    • następnie musi kliknąć „Zobacz koszyk”
    • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
    • następnie należy wypełnić formularz zamówienie;
    • na ten moment jest możliwa jest płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego,
    • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować; Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
   3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma maila z danymi do przelewu.
   4. Na przelew czekamy 48h. Po tym czasie twoje zamówienie zostanie anulowane.
   5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
   6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności

   § 5

   Formy dostawy i metody płatności

   1. Zamówienie zostanie zrealizowane wraz z datą rozpoczęcia kursu
   2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
    • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

   § 6

   Realizacja zamówienia

   1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia , na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
   2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 48h od chwili zawarcia umowy.
   3. Jeśli w ciągu 48h płatność nie zostanie zrealizowana, zamówienie zostaje anulowane

   P§ 7

   Odstąpienie od umowy Konsumenta

   1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny do 3 dni po rozpoczęciu kursu (do 15.04.21 do godziny 23:59)
   2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
    • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pisma wysłanego pocztą elektroniczną.
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

   § 8

   Dane osobowe i pliki cookies

   Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kurs.dobryporod.com/polityka-prywatnosci/

   § 9

   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
   2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
    • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
    • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
    • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
   3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
   4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

    

   §10

   Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

   1. Regulamin oraz postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
   3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
   4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

   §11

   Postanowienia końcowe

   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
   3. Kupujący zostaną poinformowani o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail . W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
   4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2021 r.